WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten van 16 tot en met 25 augustus. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92. Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 26 augustus weer in behandeling genomen.

Friese overheden werven samen personeel

De Friese gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân werven samen personeel. Dit doen de overheden vanuit de Fryske Flekspool. Deze samenwerking komt voort uit de behoefte om medewerkers in te zetten op de grote gezamenlijke maatschappelijke opgaven.

Krachten bundelen

De Friese overheden staan voor steeds meer grote opgaven in de gebieden, zoals de energietransitie en het veenweideprogramma. Secretaris-directeur Wetterskip Fryslân Oeds Bijlsma namens de vier samenwerkende organisaties: “Wy ferwachtsje dat de fraach nei personiel foar ditsoarte fan opdrachten de kommende jierren allinnich mar tanimme sil. Dêrom bundele wy de krêften. Sa wolle wy in nijsgjirrige wurkjouwer wêze foar bygelyks programmamanagers, projektlieders of omjouwingsmanagers.

Campagne

De Fryske Flekspool bestaat uit eigen medewerkers en gaat nu ook extern werven. In de zomer loopt hiervoor een campagne via verschillende media. Dit gebeurt onder de noemer: ‘Eén werkgever, maar steeds weer een andere baan’. “Dat is nedich, want der binne mear opdrachten as der personiel is”, licht Bijlsma toe. “Wy wolle ek minsken fan bûten ús organisaasjes en de provinsje entûsjast meitsje. Dizze minsken komme oan it wurk mei de ferskate yntegrale opdrachten. De simmerperioade is foar in protte minsken in tiid fan besinning. Dat is ien fan de redenen wêrom’t ik grut fertrouwen haw yn de resultaten fan dizze kampanje. Want by de Fryske Flekspool fine jo de útdaging, it ferskaat en wurkjen yn de moaiste provinsje fan Nederlân.”

Team

De medewerkers van de Fryske Flekspool komen in dienst bij één van de overheden, maar werken voor meerdere organisaties. Zij zijn onderdeel van het team Fryske Flekspool. Zo is er ruimte voor teambuilding, intervisie, werkbezoeken en trainingen. Eelke de Jong, gemeentesecretaris Leeuwarden: “Wy hawwe mei ferskate kandidaten ferskate kompetinsjes yn hûs. Hoe learst fan inoar en inoars organisaasjes? Hoe soargje jo dat jo inoar fersterkje en hoe geane jo om mei dilemma’s en útdagings? Dat binne wichtige ûnderwerpen om mei elkoar te dielen.”

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken op www.fryskeflekspool.frl. Daar staat ook meer informatie over de Fryske Flekspool.