Terug naar opdrachten

Specialist Monumentenzorg

Standplaats: Leeuwarden

Aanvang uitvoering opdracht: 01-01-2020

Einddatum opdracht: 31-12-2020

Uren per week: 12

Opdracht omschrijving

Voor het beleidsveld erfgoed zijn in het nieuwe bestuursakkoord “Lok op 1” diverse ambities en resultaten geformuleerd voor een vitaal Frysk Eigene omgeving in de mooiste provincie van Nederland. Een provincie met veel cultuurhistorie, erfgoed, restauratie en herbestemming van monumenten een zorgvuldige inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Fryslân voert dus diverse taken uit op het gebied van monumenten en onroerend erfgoedbeleid.

Op dit moment is er onvoldoende capaciteit in het team om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, specifiek de uitvoering en begeleiding van de subsidieregeling monumenten (SUMO). We zoeken dan ook een specialist monumenten voor de uitvoering en begeleiding op het terrein van subsidies en monumenten.

Voor meer informatie over de SUMO kunt u kijken op www.fryslan.frl/monumenten

- het berekenen van de subsidiabele (restauratie)kosten bij aanvragen voor provinciale monumentensubsidie;
- inhoudelijke beoordeling van aanvragen restauratiesubsidies (conform de voorwaarden van de desbetreffende regeling);
- begeleiding van grotere en complexe restauraties waarin de provincie een subsidie heeft verstrekt;
- inhoudelijke beoordeling afrekening restauratiesubsidies (conform de voorwaarden van de desbetreffende regeling);
- beoordeling afrekening/eindverantwoording subsidie op volledigheid en in relatie tot de desbetreffende subsidieregeling;
- toetsen van de afrekening aan de subsidievoorwaarden (inclusief opvragen aanvullende informatie, overleg met eigenaren indien de bijdrage anders uitvalt dan door aanvrager gedacht, en overleg met NRF);
- definitief berekenen van de provinciale subsidie;
- opstellen definitieve subsidievaststelling en beschikking;
- afhandeling bezwaarschriften (bij afgewezen subsidieverzoeken.

De planning

Start publicatie 09-10-2019
Einddatum vragen 21-10-2019
Beantwoording vragen 21-10-2019
Sluiting publicatie 24-10-2019 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 25-10-2019
Verwachte terugkoppelingsdatum 29-10-2019