Opleidingen overzicht

VTH Basiscursus omgevingswet

Datum : 08/03/2022, 09:00 - 17:00
Locatie : Online training
Adres : Thuis, Aan de slag
Prijs : €225.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Motto: “Wat zou elke medewerker moeten weten van de nieuwe wetgeving”

Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de Omgevingswet (OW) opgesteld, de nieuwe wet voor de gehele fysieke leefomgeving waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht opgaan naast tientallen AMvB’s die gebundeld worden tot vier AMvB’s. Daarnaast blijft er 1 ministeriele regeling over. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de uitvoering van taken door gemeenten.

De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en daarnaast het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl is m.n. gericht op de overheid) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De OW en de besluiten bevatten rechtstreeks werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving. Het gaat onder meer om milieu belastende activiteiten (MBA’s), activiteiten rondom wegen en waterstaatwerken, N2000 activiteiten, bouwen en slopen, brandveiligheid, badinrichtingen en zwemwater en activiteiten die betrekking hebben op cultureel erfgoed. Kortom een heel brede reikwijdte. Het besluit beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer een vergunning nodig is. Daarnaast mogen lagere overheden vergunningplichten opleggen en algemene regels stellen bijvoorbeeld in het Omgevingsplan (gemeente), de Omgevingsverordening (provincie Fryslân) en de Waterschapsverordening (Wetterskip).

Actualiteit

Wat gebeurt er zoal? De laatste (geconsolideerde) teksten van de OW, het BAL, het OB en het BKL zijn beschikbaar sinds december 2020. De voorbereidingen voor de invoering begint nu concreter vormen aan te nemen. De invoering van deze nieuwe grote wet wordt per 1-1-2022 verwacht. Ter ondersteuning van de voorbereiding op deze nieuwe wetgeving en het bepalen van actiepunten ter implementatie organiseert Werken in Fryslân deze “basiscursus”. De cursus is bedoeld voor de medewerkers van de Friese gemeenten die de eerste stevige kennismaking met deze nieuwe wetgeving nog moet maken.

Wat leer je

  • de systematiek van de nieuwe wet, het verschil met de huidige wetgeving
  • wat regelt de Omgevingswet en wat regelen de vier besluiten en de regeling, wat vind je waar? Wat zijn de hulpmiddelen
  • de nieuwe regels en instrumenten
  • brede uitleg van het belangrijkste instrument van de gemeente, het omgevingsplan naast de landelijke regels, en de nieuwe verordeningen van de provincie en het Wetterskip

Wanneer

8 en 22 maart 2022

Waar

De cursus wordt in eerste instantie online gegeven.

Kosten

225 euro excl btw en verblijfskosten .

De training gaat door met minimaal 7 deelnemers.

Vragen

Heb je nog vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: opleidingen@werkeninfriesland.nl

 

Reserveringen

€225.00