WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten op woensdag 12 juni i.v.m. het jaarlijkse teamuitje. Wij zijn telefonisch niet bereikbaar en mails worden niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 13 juni weer in behandeling genomen.

Deelnemers overzicht

Fryske Akademy

Wat dogge wy?

Sûnt it oprjochtsjen fan it ynstitút yn 1938 set de Fryske Akademy him yn foar it fûneminteel en tapast wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, skiednis en kultuer. It is de taak fan ‘e ûndersikers om ‘e dynamyk fan taal en fan sosjale en histoaryske prosessen te analysearjen. Dat dogge sy troch ûndersyk te dwaan nei de Fryske taal, meartaligens, taallearen en it ferline fan Fryslân. De Fryske Akademy makket it Frysktalich en histoarysk erfgoed tagonklik foar wittenskip en maatskippij en ûntwikkelet digitale ynstruminten en kolleksjes foar ynnovearjend ûndersyk.

Wa binne wy?

By de Fryske Akademy wurkje sa’n 50 persoanen: wittenskippers, wittenskiplik stipeferlieners en stypjend behearspersoniel. Dêrnjonken binne der ferskate frijwilligers en gastûndersikers aktyf.

Mear ynformaasje

Sjoch foar mear ynformaasje op www.fryske-akademy.nl.

Nederlandse tekst

Wat doen wij?

Sinds haar oprichting in 1938 zet de Fryske Akademy zich in voor het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Het is de taak van de onderzoekers de dynamiek van taal en van sociale en historische processen te analyseren. Dat doen zij door onderzoek te verrichten naar de Friese taal, meertaligheid, taalleren en het verleden van Fryslân. De Fryske Akademy maakt het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap en maatschappij en ontwikkelt digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

Wie zijn wij?

Bij de Fryske Akademy werken ca. 50 personen: wetenschappers, wetenschappelijk ondersteunend personeel en ondersteunend beheerspersoneel. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers en gastonderzoekers actief.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.fryske-akademy.nl.