Terug naar opdrachten

Projectleider gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen (ADD)

Provincie Fryslân

Standplaats: Leeuwarden

Aanvang uitvoering opdracht: 01-11-2021

Einddatum opdracht: 01-11-2023

Uren per week: 24

Opdracht omschrijving

Binnen het Veenweideprogramma 2021-2030, eind mei door Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân vastgesteld, is het gebiedsproces ADD een voorloper en aangewezen als ontwikkelgebied. Dit houdt in dat er de komende jaren ingezet wordt op een integrale transitie die als voorbeeld moet dienen voor het gehele veenweidegebied in Fryslân.

Het initiatief tot de gebiedsontwikkeling in ADD is in 2016 genomen door een burger- en een boerenorganisatie: Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn (Nije Boarn) en Gebiedscoöperatie It Lege Midden (ILM). Lokale agrarische bedrijven, Rijk, Provincie, Wetterskip, gemeentes (Heerenveen, Opsterland, Smallingerland) en andere partijen (burgers en TBO’s) participeren daarin.

ADD is een gebied van zo’n 5000 hectare met ongeveer 4000 hectare landbouwgrond. In ADD spelen problemen die om een oplossing vragen en kansen die verzilverd kunnen worden, al dan niet gerelateerd aan de veenweideproblematiek. Het gaat om peilverhoging (t.b.v. reductie bodemdaling en CO2-uitstoot) en de gevolgen daarvan voor de agrarische bedrijven, om klimaatadaptatie en mitigatie, een toekomstbestendige natuurinclusieve landbouw, het versterken van water en natuurkwaliteit (o.a. weidevogels) en de vitaliteit van het gebied als zodanig. Om dit te bereiken moet in samenwerking met bovengenoemde partijen een ontwerp integraal gebiedsplan ontwikkeld worden.

Door intensief overleg met de participerende partijen en de boeren in het gebied, is er inmiddels al een goed beeld ontstaan van mogelijke scenario’s. Er is op dit moment ongeveer € 15,5 miljoen beschikbaar uit diverse programma’s. April j.l. is een gebiedscommissie ingesteld die de opdracht heeft gekregen om te komen tot een integraal ontwerp gebiedsplan. In deze gebiedscommissie, onder onafhankelijk voorzitterschap, zitten de gemeente Heerenveen (mede namens de gemeenten Opsterland en Smallingerland), Staatsbosbeheer (mede namens IFG), ILM, vier boeren uit ADD, twee lokale vertegenwoordigers van Natuur & Milieu en Recreatie & Toerisme en tenslotte Plaatselijk Belang Aldeboarn. Daarnaast is iemand namens LNV betrokken als adviseur en zijn provincie en Wetterskip als opdrachtgever agenda lid.

De huidige financiële middelen zijn niet voldoende. Dat betekent dat er niet alleen ‘dynamisch geprogrammeerd’ moet worden, maar ook dat er tijdens het opstellen van het ontwerp integraal gebiedsplan nog naar aanvullende financiering zal worden gezocht.

Resultaat

Medio 2022 moet een ontwerp integraal gebiedsplan gereed zijn. In het gebiedsplan moeten beleid en maatregelen uitgewerkt worden voor een toekomstige inrichting, kosten geraamd, afspraken gemaakt over de financiering en de latere planuitvoering. ADD is een voorloper, dat betekent o.a. dat er meerdere pilots en projecten parallel lopen aan de totstandkoming van het gebiedsplan, zoals het Aanvalsplan Grutto, een GLB-pilot Veenweide en het zwaluwstaarten met de ontwikkeling van het flankerend beleid, vanuit het veenweideprogramma breed. Van de projectleider wordt verwacht het gehele proces te regisseren in samenwerking met een breed samengesteld team.

De belangrijkste concrete resultaten/activiteiten zijn:

 • Plan van aanpak om te komen tot een ontwerp integraal gebiedsplan
 • Regisseren van het gebiedsproces
 • Ontwerp integraal gebiedsplan (combinatie maatschappelijke opgaven) met draagvlak
 • Aanvullende financiering voor planuitvoering

De projectleider is verantwoordelijk voor het regisseren van het gebiedsproces, het opstellen van het gebiedsplan en het vinden van aanvullende financiering voor de planuitvoering. Daarnaast is de projectleider secretaris van de gebiedscommissie.

De projectleider zorgt voor afstemming met de werkgroep Flankerend Beleid, met ILM wat betreft de GLB-pilot en de provincie Groningen wat betreft de Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw. Daarnaast geeft de projectleider sturing aan het planteam voor de ontwikkeling van de inrichtingsschetsen en aan het coördinatieteam ADD dat op dit moment bestaat uit:

 • Projectleider gebied (vanuit Nije Boarn): vanaf 2016 trekker geweest van het gebiedsproces en als zodanig de verbindende factor met de streek. De projectleider gebied heeft een inhoudelijke en initiërende rol en is nauw betrokken bij de implementatie van de diverse programma’s in het gebied. Zij is (mede)verantwoordelijk voor het aantrekken van aanvullende fondsen.
 • Vertegenwoordigers / lokale deskundigen vanuit ADD zuid en ADD noord (beide boeren vanuit ILM).
 • Een vertegenwoordiger van de werkgroep grond (vastgoed provincie)
 • Een secretaris (provinciaal medewerker)

Van de projectleider wordt het volgende verwacht:

 • Adviseren van de gebiedscommissie
 • Voorbereiding van de vergaderingen van de gebiedscommissie
 • Opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een gebiedsplan
 • Komen tot een gebiedsplan en het bijbehorende besluitvormingsproces
 • Het organiseren van goede communicatie met betrokken partijen en het betrekken van en het onderhouden van relaties met externe partijen
 • Het organiseren van financieel beheer voor zowel de periode om te komen tot een gebiedsplan als het gebiedsplan zelf
 • Het organiseren van voor het gebiedsplan noodzakelijke onderzoeken

De planning

Start publicatie 15-09-2021
Einddatum vragen 26-09-2021
Beantwoording vragen 27-09-2021
Sluiting publicatie 29-09-2021 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 30-09-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 04-10-2021