Terug naar vacatures

Coördinator ontsluiting en metadatering

Tresoar

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Tijdelijk/Parttime 

Aantal uren per week: 18

Gepubliceerd op : 14-09-2021

Sluitingsdatum : 18-09-2021

Tresoar zoekt een Coördinator ontsluiting en metadatering voor de opdracht Collectie Fryslân. 

(Fryske tekst ûnderoan)

Over Tresoar

Tresoar is de erfgoedinstelling van Fryslân.

Wij  willen we zoveel mogelijk informatie delen en verhalen vertellen. Dat doen we niet alleen zelf, maar mét anderen, want met elkaar zien en weten we meer van en over Fryslân. En dat is onze centrale missie: kennis van cultuur en geschiedenis op innovatieve wijze overdragen en het verbinden van verleden, heden en toekomst.

We willen het Friese erfgoed overdragen aan volgende generaties. Dat doen we door de tientallen kilometers aan archiefmateriaal en de vele terabytes aan digitale informatie duurzaam te bewaren en bruikbaar en zichtbaar te maken. Maar niet alleen daardoor. Bij een bezoek aan Tresoar merk je al gauw dat ons gebouw een laagdrempelige, meertalige en bruisende ontmoetingsplek is die gebruikt wordt als plaats om te onderzoeken, te ontdekken en te vertellen. Er vinden activiteiten plaats voor jong en oud, van concerten tot kindercolleges, en het is voor studenten en wetenschappers de ideale ruimte voor onderzoek. Obe, ons prachtige cultuurpaviljoen, biedt podium aan publieksevenementen op het gebied van taal, kunst en Friese literatuur.

Het werkveld

In de komende jaren draagt Tresoar bij aan de verdere opbouw van de Collectie Fryslân door collecties te creëren, aan elkaar te verbinden, te verrijken en te verduurzamen. Tresoar borgt de Collectie Fryslân maatschappelijk door samen te werken met andere instellingen, instituten en historische verenigingen en maatschappelijke partners binnen en buiten Fryslân. Zo creëren we een sterke, Friese, publieke informatievoorziening die deel uitmaakt van het verhaal van Nederland. Door samen te werken en kennis te delen, streven we naar waardecreatie.

In het kader hiervan zoekt Tresoar naar een

Coördinator ontsluiting en metadatering voor de opdracht Collectie Fryslân.

Kun jij zowel projectmatig werken als coördineren op processen? Weet jij medewerkers zodanig te motiveren en te enthousiasmeren dat zij het resultaat ook halen c.q. afspraken nakomen en durf je ze ook aan te spreken als dat niet lukt? Is doorpakken jouw primaire kwaliteit? Dan is deze opdracht iets voor jou!

De opdracht

Je gaat werken aan het optimaliseren van de Collectie Fryslân. Je versterkt en vergroot de maatschappelijke waarde ervan. Dit doe je door een bijdrage te leveren aan de bruikbaarheid, verduurzaming en zichtbaarheid van informatie.

Dit houdt in dat je

 • zorgt dat de ontsluitingsprocessen, zoals het duurzaam toegankelijk maken van bestanden op registratieniveau, volgens het ontsluitingsplan en planning worden uitgevoerd;
 • overzicht creëert van alle relevante afspraken en processen, zodat helder is wat ieders verwachtingen zijn en die tot het gewenste eindresultaat leiden;
 • monitort op naleving van procedures en afspraken en de bewaakt de planning;
 • projectleider bent bij digitaliserings- en crowdscoursingsprojecten;
 • helpt bij het verzamelen van gegevens, offertes opvraagt, betrokken bent bij aanbestedingstrajecten en bijeenkomsten organiseert met gebruikers of netwerkpartners;
 • fungeert als de verbinder tussen strategie, beleid en uitvoering en je kunt beleid omzetten in uitvoering. 

Wie ben jij?

Herken je jezelf in onderstaande punten? Dan willen wij graag met jou in gesprek!

 • HBO werk- en denkniveau;
 • ervaring met projectmatig werken;
 • coördinerende, leidinggevende en communicatieve kwaliteiten;
 • aantoonbare basiskennis van digitale metadata-uitwisseling en digitalisering;
 • je kunt werken met geautomatiseerde ontsluitingssystemen;
 • bent in staat om de boodschap goed over te brengen en uit te leggen;
 • je beheerst de Friese taal actief zowel mondeling als schriftelijk (of je bent bereid dit te leren);
 • je bent een prettige en toegankelijke gesprekspartner, gericht op het maken van verbinding en gefocust op samenwerking en netwerkrelaties;
 • nieuwsgierig en niet bang om nieuwe wegen in te slaan;
 • kritisch, ook naar jezelf, en je geeft je feedback op opbouwende wijze;
 • inzicht in en gevoel voor verhoudingen en tegengestelde belangen.

Samenwerken voor de toekomst

Werkzaam zijn bij Tresoar houdt in dat je deel uitmaakt van een creatief en bevlogen team van ongeveer 70 medewerkers en 70 vrijwilligers. We kennen elkaar en spreken elkaar makkelijk aan. Bij Tresoar heb je volop mogelijkheden jezelf te ontwikkelen, ontmoet je veel mensen en krijg je veel ruimte om zelf je tijd in te delen, of dat nu vanuit huis is of op kantoor. Bovendien werk je in een prachtige architectonische en dynamische omgeving. 

Je ontvangt een prima salaris, afhankelijk van je kennis en ervaring, tussen € 2417,17  en

€  3907,44 bruto per maand op fulltimebasis (minimaal schaal 8 en maximaal schaal 9) en een vrij besteedbaar budget (Individueel Keuze Budget) van 22,37% bovenop je salaris. We bieden je een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar (via een detacheringsbureau) voor 18 uur per week met vooruitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. 

Wil je meer weten?

Voor  al je vragen over inhoud van de vacature , informatie over de procedure en de arbeidsvoorwaarden kun je mailen naar Tiety Koonstra, P&O-adviseur, hr@tresoar.nl.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan uiterlijk 18 september  een e-mail via werkeninfriesland naar Tiety Koonstra, P&O adviseur. We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren. De gesprekken staan gepland op 21 september.

--------------------------------------------FRYSKE TEKST

Tresoar siket in Koördinator ûntsluting en metadatearring foar de opdracht kolleksje Fryslân.

Oer Tresoar

Tresoar is de erfgoedynstelling fan Fryslân.

Wy wolle safolle mooglik ynformaasje diele en ferhalen fertelle. Dat dogge wy net allinnich sels, mar ek mei oaren, want mei-inoar sjogge en witte wy mear fan en oer Fryslân. En dat is ús sintrale missy: kennis fan kultuer en skiednis op ynnovative wize oerdrage en it ferbinen fan ferline, hjoed en takomst.

Wy wolle it Fryske erfgoed oerdrage oan nije generaasjes. Dat dogge wy troch de tsientallen kilometers oan argyfmateriaal en in ûnwittend soad terabytes oan digitale ynformaasje duorsum te bewarjen en brûkber en sichtber te meitsjen. Mar net allinnich dêrtroch. By in besite oan Tresoar fernimst al gau dat ús gebou in leechdrompelich, meartalich en libben moetingsplak is dat brûkt wurdt as plak om te ûndersykjen, te ûntdekken en te fertellen. Der binne aktiviteiten foar jong en âld, fan konserten oant bernekolleezjes, en it is foar studinten en wittenskippers de ideale romte foar ûndersyk. Obe, ús prachtige kultuerpaviljoen, is in poadium foar publykseveneminten op it mêd fan taal, keunst en Fryske literatuer.

It wurkfjild


Yn de kommende jierren sil Tresoar wurkje oan de  fierdere opbou fan de Kolleksje Fryslân troch kolleksjes te kreëarjen, dy te ferbinen, te ferriken en duorsum te meitsjen. Tresoar wol de Kolleksje Fryslân maatskiplik garandearjen troch gear te wurkjen mei oare ynstellingen, ynstituten en histoaryske ferieningen en maatskiplike partners yn en bûten Fryslân.

Sa kreëarje wy in sterke, Fryske, publike ynformaasjefoarsjenning dy’t diel útmakket fan it ferhaal fan Nederlân. Troch mei oaren gear te wurkjen en kennis te dielen, stribje wy nei weardekreaasje.

Yn it ramt hjirfan siket Tresoar nei in

Koördinator ûntsluting en metadatearring foar de opdracht Kolleksje Fryslân.

Kinsto projektmjittich wurkje en koördinearjen op prosessen? Witsto meiwurkers sadanich te motivearjen en entûsjast te meitsjen dat sy it resultaat ek helje en de ôfspraken neikomme, en doarst harren ek oan te sprekken as dat net slagget? Is trochpakke dyn primêre kwaliteit? Dan is dizze opdracht wat foar do!

De opdracht

Do silst wurkje oan it optimalisearjen fan de Kolleksje Fryslân. Do fuortsterkest en fergruttest de maatskiplike wearde derfan. Dat dochsto troch in bydrage te leverjen oan de brûkberens, duorsumens en sichtberens fan ynformaasje.

Dit hâldt yn datsto

 • soargest dat de ûntslutingsprosessen, lykas it duorsum tagonklik meitsjen fan bestannen op registraasjenivo, neffens it ûntslutingsplan útfierd wurde;
 • oersjoch kreëarrest fan alle relevante ôfspraken en prosessen, sadat helder is wat elks ferwachtingen binne en dat dy liede te it winske einresultaat;
 • it neilibjen fan prosedueres yn ‘e gaten hâldst en ôfspraken en planning bewekkest;
 • projektlieder bist by digitalisearrings- en crowdscoursingsprojekten;
 • helpst by it sammeljen fan gegevens, offertes opfregest, belutsen bist by oanbestegingstrajekten en gearkomsten organisearrest mei brûkers of netwurkpartners;
 • fungearest as de ferbiner tusken strategy, belied en útfiering en do kinst belied omsette yn útfiering.

Wa bisto?

Werkenst dysels yn ûndersteande punten? Dan komme wy graach mei dyn yn petear!

 • HBU wurk- en tinknivo;
 • ûnderfining mei projektmjittich wurkjen
 • koördinearjende, liedingjaande en kommunikative kwaliteiten;
 • oantoanbere basiskennis fan digitale metadata-útwikseling en digitalisearring;
 • do kinst wurkje mei automatisearre ontslutingssystemen;
 • bist by steat om it boadskip goed oer te bringen en út te lizzen;
 • do behearsket de Fryske taal aktyf sawol mûnling as skriftlik (of bist ree dat te learen);
 • do bist in noflike en tagonklike persoan om mei te praten, rjochte op it meitsjen fan ferbining en mei in fokus op gearwurking en netwurkrelaasjes;
 • nijsgjirrich en net bang om nije wegen yn te slaan;
 • kritysk, ek nei dysels, en do joust dyn feedback op opbouwende wize;
 • ynsjoch yn en gefoel foar ferhâldingen en tsjinstelde belangen.

Gearwurkje foar de takomst

Wurkje by Tresoar hâldt yn datst part bist fan in kreatyf en beflein team fan likernôch 70 meiwurkers en 70 frijwilligers. Wy kenne inoar en sprekke inoar maklik oan. By Tresoar hast mooglikheden by 't soad om dysels te ûntwikkeljen, trefst in soad minsken en krigest in soad romte om sels dyn tiid yn te dielen, of dat no fan it thúswurkplak út is of op kantoar. Boppedat wurkest yn in prachtige arsjitektoanyske en dynamyske omjouwing.

Do krigest in prima salaris, ôfhinklik fan dyn kennis en ûnderfining, tusken € 2417,17 en

€ 3907,44 bruto de moanne op fulltimebasis (op syn minst skaal 8 en op syn heechst skaal 9) en in frij te besteegjen budzjet (Yndividueel Kar Budzjet) fan 22,37% boppe-op it lean. Wy biede dy in tydlike arbeidsoerienkomst foar de doer fan 1 jier (fia in detasjearringsburo) foar 18 oeren de wike mei it foarútsjoch op in oanstelling foar onbepaalde tiid.

Wolst mear witte?

Foar al dyn fragen oer de ynhâld fan de fakatuere, de proseduere en de arbeidsbetingsten kinst maile nei Tiety Koonstra, P&O-adviseur: hr@tresoar.nl

Sollisitearje?

Hasto ynteresse yn dizze fakatuere? Stjoer dan uterlik 18 septimber in e-mail fia werkeninfriesland nei Tiety Koonstra, P&O-adviseur. Wy lêze graach wat dyn motivaasje is om op dizze fakatuere te reagearjen.

De petearen stean pland op 21 september.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Tiety Koonstra
0587890789
tiety.koonstra@tresoar.nl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Tiety Koonstra P&O-adviseur

tiety.koonstra@tresoar.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.045540@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 18-09-2021 binnen zijn.

Solliciteer