Terug naar vacatures

Gedragswetenschapper

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Vast/Parttime 

Aantal uren per week: 28-32

Gepubliceerd op : 05-02-2019

Sluitingsdatum : 03-03-2019

Samen doen wat nodig is
Vacature – Gedragswetenschapper

Over Amaryllis

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken rondom de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015.

De gemeente Leeuwarden heeft besloten een groot deel van de taken onder te brengen bij sociale wijkteams. Amaryllis heeft begin 2014 opdracht gekregen om de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale wijkteams te faciliteren. Dat heeft op 28 mei 2014 geresulteerd in de oprichting van de organisatie.

Amaryllis gelooft dat door zaken anders aan te pakken zij kwetsbare bewoners van de gemeente Leeuwarden beter van dienst kan zijn. Dit doet zij door in te zetten op:

 • Het terugdringen van de inzet van specialistische zorg. Kijken naar wat iemand nodig heeft in plaats van waar iemand recht op heeft en kijken welke rol de omgeving kan spelen bij het oplossen van de problematiek (familie, netwerk, vrijwilliger, sociaal werker).
 • Het organiseren en stimuleren van samenwerking in de wijk. Hierdoor wordt er beter gesignaleerd, kan er preventief worden gehandeld, wordt er gewerkt aan de leefbaarheid in de wijk.
 • Samenhang in plaats van versnippering: 1 gezin, 1 plan, 1 sociaal werker.

Doelgroep
Amaryllis is er voor alle bewoners die op enig moment in hun leven tegen vraagstukken aanlopen waar ze zelfstandig niet uitkomen. We onderscheiden de volgende doelgroepen:

Mensen die op meerdere momenten in hun leven een vraag om ondersteuning hebben. De vraag is niet permanent, maar keert na verloop van tijd wel terug.

Mensen die weliswaar zelfstandig wonen maar permanent ondersteuning nodig hebben. 


Mensen die bijdragen aan collectieve arrangementen en de sociale cohesie in de wijk stimuleren.

Organisatiesamenstelling
Amaryllis bestaat uit 6 wijkteams, en 2 Dorpenteams en een kleine, staf. Binnen de organisatie zijn de sociale wijkteams bepalend. De teams moeten zich volledig kunnen richten op hun taak: duidelijk krijgen wat de vraag is en vervolgens doen wat nodig is.

Bij Amaryllis voeren de gedragswetenschappers taken uit op vier gebieden.

Taken op het gebied van ondersteuning en advies:

 • Levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het plan van aanpak en/of coacht op diens verzoek jeugd- en gezinsprofessionals met betrekking tot het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen.
 • Geven van werkbegeleiding ten aanzien van het professioneel handelen aan de jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal werkers vanuit het eigen expertisegebied.
 • Het geven van individuele coaching en begeleiding afhankelijk van taakvolwassenheid van de werker.
 • Fungeert als vraagbaak op inhoudelijk gebied voor de teamleiders en medewerkers binnen en buiten de organisatie en behandelt vakinhoudelijk complexe zaken.
 • Beoordeelt de noodzaak tot het inzetten van (specialistische) jeugdhulp.
 • Adviseert (on)gevraagd jeugd- en gezinsprofessionals en begeleidt hen vanuit de eigen inhoudelijke expertise.
 • Voorzitter van casuïstiekoverleggen Jeugd
 • Inhoudelijke ondersteuning van de jeugd- en gezinsprofessional bij tuchtrechtzaken (SKJ).

Taken op het gebied van beleid- en methodiekontwikkeling:

 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.
 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken (bijvoorbeeld KIES, Signs of Safety en de Richtlijnen Jeugdhulp).
 • Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied en methodieken binnen de organisatie en richting de gemeente en onderneemt hierop passend actie.
 • Voorziet directie en staf van gevraagd en ongevraagd advies rondom kwaliteit, doorontwikkeling en inhoud.
 • Onderhouden van contacten met samenwerkingspartners en zorgaanbieders.
 • Adviseren over kwaliteit, scholing en interventies op gebied van registratie SKJ.
 • Richting geven aan inhoudelijke visie.

Taken op het gebied van deskundigheidsbevordering:

 • Verzorgen van trainingen rond relevante thema’s (keten samenwerking jeugd, netwerk jeugd, systeemgericht werken, veiligheidszaken, oplossingsgericht werken, gezinsproblematiek en kindfactoren).

Taken overig:

 • De taken van aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling zijn bij Amaryllis belegd bij de gedragswetenschappers.
 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied.
 • Versturen van verzoeken tot onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming en het verwerken van berichtenverkeer via Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV).

Competenties:

Creatief, besluitvaardig, ondernemend, flexibel, oplossingsgericht, gericht op samenwerking, analytisch en in staat om te kunnen beïnvloeden en te overtuigen.

Functie-eisen:

Je bent een WO-gediplomeerd gedragswetenschapper.

Je beschikt over een registratie in een kwaliteitsregister (SKJ, BIG of NVO/NIP) .

Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen het vakgebied (jeugd).

Je bent in staat om coachende en adviserende gesprekken (vanuit eigen kracht, oplossingsgericht en systemisch werken) te voeren met jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal werkers.

Kennis van de Jeugdwet (specialisme jeugd) en kennis van sociaal domein

Je hebt brede kennis op het gebied van psychopathologie, diagnostiek en gezinsproblematiek.

Je hebt ervaring met signaleren van kindermishandeling en herkennen van en handelen bij onveiligheid.

Kennis van de sociale kaart of je kunt je dit snel eigen maken.

Kunnen excelleren binnen de dynamiek van het wijkteam en de voortdurende ontwikkelingen.

Kan schakelen tussen strategisch en uitvoerend niveau.

Geen 9 tot 5 mentaliteit en minimaal 28 uur beschikbaar

Gedragswetenschapper neemt niet over, maar ondersteunt en coacht.
In staat tot kennisdeling/overdracht aan andere teamleden en kunnen leren van andere teamleden.

Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het gemeentelijk jeugdbeleid.

Sollicitatieprocedure
De motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk op 3 maart 2019 via Jessica van Huizen  jessica@amaryllisleeuwarden.nl.

Beloning
We hanteren de cao sociaal werk. De functie is gewaardeerd op schaal 11.

Voor meer informatie over Amaryllis en de werkwijze van de wijk teams kijkt u op: www.amaryllisleeuwarden.nl/informatie


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Jessica van Huizen P&O AmaryllisLeeuwarden
06-48164225
jessica@amaryllisleeuwarden.nl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Jessica van Huizen P&O AmaryllisLeeuwarden
06-48164225
jessica@amaryllisleeuwarden.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: jessica@amaryllisleeuwarden.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 03-03-2019 binnen zijn.

Solliciteer