Terug naar vacatures

Metadataspecialist kwaliteit

Tresoar

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Tijdelijk/Parttime 

Aantal uren per week: 28

Gepubliceerd op : 07-04-2021

Sluitingsdatum : 18-04-2021

(Fries tekst onderaan)

Bij Tresoar, erfgoedinstelling van Fryslân, willen we zoveel mogelijk informatie delen en verhalen vertellen. Dat willen we niet alleen zelf doen, maar mét anderen, want met elkaar zien en weten we meer van en over Fryslân. En dat is onze centrale missie: kennis van cultuur en geschiedenis op innovatieve wijze overdragen en het verbinden van verleden, heden en toekomst.

We willen het Friese erfgoed overdragen aan volgende generaties. Dat doen we door de tientallen kilometers aan archiefmateriaal en de vele terabytes aan digitale informatie duurzaam te bewaren en bruikbaar en zichtbaar te maken. Maar niet alleen daardoor. Bij een bezoek aan Tresoar merk je al gauw dat ons gebouw een laagdrempelige, meertalige en bruisende ontmoetingsplek is die gebruikt wordt als plaats om te onderzoeken, te ontdekken en te vertellen. Er vinden activiteiten plaats voor jong en oud, van concerten tot kindercolleges, en het is voor studenten en wetenschappers de ideale ruimte voor onderzoek. OBE, ons prachtige cultuurpaviljoen, biedt podium aan publieksevenementen op het gebied van taal, kunst en Friese literatuur.

Het werkveld

Samen met andere erfgoedinstellingen zorgen we in een (inter)nationale context voor een duurzame toegang tot en verdere opbouw van de Collectie Fryslân. We doen dat door collecties te creëren, aan elkaar te verbinden en te verrijken en aldus een sterke publieke informatievoorziening te creëren. In dit kader zoekt Tresoar een metadataspecialist kwaliteit die de ontwikkeling van metadatering en dataontsluiting stimuleert en kennis heeft van Linked Data in de erfgoedsector.

De functie

De functie metadataspecialist kwaliteit is een nieuwe functie. Dit betekent dat je mee mag denken aan de vorm en inhoud van de ontwikkeling en kwaliteit van metadatering en data-ontsluiting. De functie houdt onder andere in dat je:

 • projecten coördineert en/of participeert in projecten met een (aanzienlijke) metadata-component;
 • nieuwe inzichten en kennis deelt, instructies geeft en collega’s ondersteunt;
 • gegevens van onze informatie-sets zodanig bewerkt dat ze geschikt zijn voor inpassing en hergebruik in interne en externe informatie-infrastructuren;
 • analyses maakt en data modificeert om de kwaliteit van data te meten en te verbeteren zodat de data zowel voor mens als machine leesbaar en te raadplegen zijn;
 • adviseert over de wijze waarop data in de systemen worden opgenomen, zoveel mogelijk rond Linked Data-principes, en op kwaliteitsbewaking op basis van (inter)nationale standaarden en ontwikkelingen. Je voert het advies uit in de vorm van datamanagement.

Wie ben jij?

Herken je jezelf in onderstaande punten? Dan staan wij te popelen om kennis te maken met jou!

 • Je hebt H.B.O.-werk- en denkniveau (specialisatie in Informatiemanagement is wenselijk)
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met of kennis van een erfgoeddiscipline
 • Je bent bekend met datatransformatietools of andere talen om data te normaliseren en te corrigeren (XML, XSLT, OpenRefine) of te transformeren naar Linked Data (o.a. RDF). Kennis van GIS-applicaties is pre
 • Je hebt kennis van metadatastandaarden en internationale regelgeving uit de erfgoed- en informatiesector
 • Je bent in staat om complexe processen en situaties uit te leggen aan niet-deskundigen;
 • Je bent vaardig in het verrichten van onderzoek
 • Je werkt accuraat en nauwkeurig
 • Je herkent grote lijnen en heeft snel overzicht
 • Essentiële ontwikkelingen in het aandachtsgebied/-proces maak je je snel eigen
 • Je kijkt kritisch naar je werk en je neemt initiatieven tot verbeteringen
 • Je hebt een open blik en kunt relaties zien tussen fysiek en digitaal

Samenwerken voor de toekomst

Werkzaam zijn bij Tresoar houdt in dat je deel uitmaakt van een creatief en bevlogen team van ongeveer 70 medewerkers en 70 vrijwilligers. We kennen elkaar en spreken elkaar makkelijk aan. Bij Tresoar heb je volop mogelijkheden jezelf te ontwikkelen, ontmoet je veel mensen en krijg je veel ruimte om zelf je tijd in te delen, of dat nu vanuit huis is of op kantoor. Bovendien werk je in een prachtige architectonische en dynamische omgeving.

Je ontvangt een prima salaris, afhankelijk van je kennis en ervaring, tussen € 2417,17 en € 3907,44 bruto per maand op fulltimebasis (minimaal schaal 8 en maximaal schaal 9) en een vrij besteedbaar budget (Individueel Keuze Budget) van 22,37% bovenop je salaris. We bieden je een tijdelijke arbeidsovereenkomst (via een detacheringsbureau) voor 28 uur per week t/m 31-12-2021 (met vooruitzicht op verlenging tot een maximale duur van totaal 36 maanden (incl. het eerste contract). Wolkom!

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij: Hans Laagland of Aly de Boer, opdrachtregisseurs Duurzame Toegang Fysieke en Digitale Informatieobjecten. Voor informatie over de sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij Tiety Koonstra, P&O adviseur. Je bereikt ze via ons algemene telefoonnummer 058-7890789. Je kunt je vragen ook per mail aan ons voorleggen: hr@tresoar.nl

Solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan vóór 19 april een e-mail met cv en motivatie via werkeninfriesland.nl naar Tiety Koonstra, P&O adviseur. We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 26 en 29 april.

Friese tekst

By Tresoar, erfgoedynstelling fan Fryslân, wolle wy sa folle mooglik ynformaasje diele en ferhalen fertelle. Dat wolle wy net allinnich sels dwaan, mar mei oaren, want mei inoar sjogge en witte wy mear fan en oer Fryslân. En dat is ús sintrale missy: kennis fan kultuer en skiednis op ynnovative wize oerdrage en it ferbinen fan it ferline, it no en de takomst.

Wy wolle it Fryske erfgoed oerdrage oan folgjende generaasjes. Dat dogge wy troch de tsientallen kilometers oan argyfmateriaal en it grut tal terabytes oan digitale ynformaasje duorsum te bewarjen en brûkber en sichtber te meitsjen. Mar net allinnich dêrtroch. By in besite oan Tresoar merkst al gau dat ús gebou in leechdrompelich, meartalich en brûzjend moetingsplak is, dat brûkt wurdt as plak om te ûndersykjen, te ûntdekken en te fertellen. Der binne aktiviteiten foar jong en âld, fan konserten oant kolleezjes foar bern, en it is foar studinten en wittenskippers de ideale romte foar ûndersyk. OBE, ús prachtige kultuerpaviljoen, biedt poadium oan publykseveneminten op it mêd fan taal, keunst en Fryske literatuer.

It wurkfjild

Yn ‘e mande mei oare erfgoedynstellingen soargje wy yn in (ynter)nasjonale kontekst foar in duorsume tagong ta en fierdere opbou fan de Kolleksje Fryslân. Wy dogge dat troch kolleksjes te kreëarjen, oan inoar te ferbinen en te ferrykjen en sa in sterke publike ynformaasjefoarsjenning te kreëarjen. Yn dat ramt siket Tresoar in metadataspecialist kwaliteit dy’t de ûntwikkeling fan metadatearring en it ûntsluten fan data stimulearret en kennis hat fan Linked Data yn de erfgoedsektor.

De funksje

De funksje metadataspesjalist kwaliteit is in nije funksje. Dat betsjut datsto meitinke meist oer de foarm en ynhâld fan de ûntwikkeling fan kwaliteit fan metadatearring en data-ûntsluting. De funksje hâldt ûnder oaren yn datsto:

 • projekten koördinearrest en/of meidochst oan projekten mei in metadata-komponint;
 • nije ynsichten en kennis dielst, ynstruksjes joust en kollega’s stipest;
 • gegevens fan ús ynformaasje-sets sa bewurkest dat sy geskikt binne foar it ynpassen en it op ‘e nij brûken yn ynterne en eksterne ynformaasje-ynfrastruktueren;
 • analyzes makkest en data modifisearrest om de kwaliteit fan date te mjitten en te ferbetterjen sadat de data foar minsken likegoed as masines lêsber en te rieplachtsjen binne;
 • advisearrest oer de wize dêr’t data op yn de systemen opnommen wurde, safolle mooglik om Linked Dats-prinsipes hinne, en op kwaliteitsbewekking op basis fan (ynter)nasjonale standerts en ûntwikkelingen. Do fierst it advys út yn de foarm fan datamanagement.
   

Wa bisto?

Werkenst dy sels yn ûndersteande punten? Dan komme wy graach yn ’e kunde mei dy!

 • do hast in H.B.Û-wurk en tinknivo (spesjalisaasje yn ynformaasjemanagement is winsklik);
 • do hast oantoanbere wurkûnderfining mei of kennis fan in erfgoeddissipline;
 • do bist bekend mei datatransformaasjetools of oare talen om data te normalisearjen en te korrizjearjen (XML, XSLT, OpenRefine) of te transformearjen nei Linked Data (û.o. RDF). Kennis fan GIS-applikaasjes is in pree.
 • do hast kennis fan metadatastanderts en ynternasjonale regeljouwing út de erfgoed- en ynformaasjesektor;
 • do bist by staat om komplekse prosessen en situaasjes út te lizzen oan net-saakkundigen;
 • do bist feardich yn it ferrjochtsjen fan ûndersyk;
 • do wurkest sekuer;
 • do werkenst de grutte linen en hast gau oersicht;
 • essinsjele ûntwikkelingen yn it oandachtsgebiet/-proses makkest dy gau eigen;
 • do sjochst kritysk nei dyn wurk en nimst inisjativen ta ferbetterings; 
 • do hast in iepen blik en kinst relaasjes sjen tusken fysyk en digitaal.
   

Gearwurkje foar de takomst

Wurkje by Tresoar hâldt yn datst part bist fan in kreatyf en beflein team fan likernôch 70 meiwurkers en 70 frijwilligers. Wy kenne inoar en sprekke inoar maklik oan.

By Tresoar hast mooglikheden by ’t soad om dysels te ûntwikkeljen, trefst in soad minsken en krigest in soad romte om sels dyn tiid yn te dielen, of dat no fan it thúswurkplak út is of op kantoar. Boppedat wurkest yn in prachtige arsjitektoanyske en dynamyske omjouwing.

Do krigest in prima salaris, ôfhinklik fan dyn kennis en ûnderfining, tusken € 2417,17 en € 3907,44 bruto yn ‘e moanne op  fulltimebasis (minimaal skaal 8 en maksimaal skaal 9) en in frij te besteegjen budzjet (‘Individueel Keuze Budget’) fan 22,37% boppe-op dyn salaris. Wy biede dy in tydlike arbeidsoerienkomst (fia in detasearringsburo) foar 28 oeren yn ‘e wike o/m 31-12-2021 (mei it fuorútsjoch op ferlinging ta in maksimale doer fan totaal 36 moannen, (ynklusyf it earste kontrakt). Wolkom!
 

Wolst mear witte?

Foar mear ynformaasje oer dizze funksje kinst terjochte by: Hans Laagland of Aly de Boer, opdrachtregisseurs ‘Duurzame Toegang Fysieke en Digitale Informatieobjecten’. Foar ynformaasje oer de sollisitaasjeproseduere en de rjochtsposysje kinst terjochte by Tiety Koonstra, P&O adviseur.
Do berikst harren fia ús algemiene telefoannûmer 058-7890789. Do kinst dyn fragen ek per mail oan ús foarlizze: hr@tresoar.nl

 

Sollisitearje?

Hast ynteresse yn dizze funksje? Stjoer dan foar 19 april in e-mail  mei cv en motivaasje fia werkeninfriesland.nl nei Tiety Koonstra, P&O adviseur. Wy lêze graach wat dyn motivaasje is om op dizze fakatuere te reagearjen. De sollisitaasjepetearen stean pland op 26 en 29 april.
 


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Hans Laagland Opdrachtregisseur

h.laagland@tresoar.nl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Tiety Koonstra

tiety.koonstra@tresoar.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.043221@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 18-04-2021 binnen zijn.

Solliciteer