Terug naar vacatures

sociaal werker expertise jeugd en/of multiproblem casuïstiek

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Tijdelijk/Parttime 

Aantal uren per week: 32-36

Gepubliceerd op : 06-11-2019

Sluitingsdatum : 15-11-2019

 Sociaal werker

Voor meerdere wijkteams zijn wij op zoek naar ervaren sociaal werkers met expertise op het gebied van multiproblem casuïstiek en/of expertise jeugd bij voorkeur voor 32-36  uur per week.

Functie-eisen

De sociaal werker is enthousiast over het generalistische werken en brengt de Amaryllis principes in de praktijk. Moed, lef, durf, ondernemerschap en pro-activiteit worden verwacht als ook een scherp oordeels- en inschattingsvermogen. Hij/zij is in staat een boodschap te verkopen en kan ‘out of the box’ denken en werken met humor en relativeringsvermogen. De sociaal werker is reflecterend ingesteld: is in staat kritisch naar zichzelf te kijken, kan omgaan met feedback, kent zijn eigen emoties/reacties en weet wat dit met de ander kan doen. Hij/zij is als geen ander in staat om contact te maken met de ander en weet daarin goed om te gaan met nabijheid en afstand. De sociaal werker kent zijn eigen grenzen en mogelijkheden en weet op tijd zelf hulp te vragen aan het team.

Een sociaal werker realiseert zich dat het bereiken van doelstellingen met bewoners veel tijd vergt. Hij/zij is geduldig en volgt het tempo van de bewoners. De werker is dan ook in staat om en wil zich voor lange tijd aan bewoners en de wijk verbinden. Het resultaat van het werk moet zijn dat de bewoner, het huishouden en vaak ook de omgeving er baat bij heeft gehad.

De sociaal werker heeft een specialisme in zijn/haar rugzak maar is in, bij en voor het huishouden een generalist, maar ook de contact- en vertrouwenspersoon. Voor de collega’s is de sociaal werker ook specialist en weet hij/zij kennis en vaardigheden over te dragen of in te zetten ten gunste van het werk en de caseload. Voor de sociaal werker staat in zijn werk niet de eigen professie voorop maar de professionaliteit. Duidelijk is voor de werker dat de omgeving blijft veranderen en dat hij zelf mee moet bewegen.

Generalistische taken

 • Benadert de wijk en de huishoudens pro-actief. Werkt op huishoud- en wijkniveau en positioneert zich naast de bewoners. Beschouwt bewoners niet als cliënt, maar als eigenaar en regiehouder.
 • Weet mensen in de buurt aan elkaar te verbinden, werkt aan het verbeteren van de leefomgeving en werkt aan het vergroten van mogelijkheden om in de wijk maatschappelijk actief te zijn. Nodigt mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan zodat verwaterde contacten hersteld worden en nieuwe contacten gelegd en bestendigd worden. Stelt zich faciliterend op ten aanzien van burgerinitiatieven en collectieve activiteiten.
 • Analyseert de zelfredzaamheid van het huishouden op basis van de zelfredzaamheidmatrix en houdt deze bij.
 • Stelt samen met het huishouden een plan van aanpak op, ondersteunt het huishouden bij de uitvoering van het plan en stelt het plan daar waar nodig bij.
 • Benut optimaal de eigen kracht van het huishouden en de omgeving. Benut sociale netwerken zodat bewoners om wie het allemaal draait, zorg en aandacht krijgen binnen hun eigen systeem en omgeving.
 • Ondersteunt en coacht huishoudens om zelf de kracht te (her)vinden en de regie op hun eigen leven weer te pakken.
 • Biedt ook ondersteuning in allerlei praktische zaken en is indien nodig niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken.
 • Heeft de regierol ten aanzien van werkafspraken met de eventueel bij het plan betrokken specialisten en andere professionals en initieert collateralen.
 • Raadpleegt collega’s, specialisten en teamleider indien zich problemen voordoen in de uitvoering en zorgt zo nodig dat het plan wordt aangepast.
 • Beoordeelt wanneer inzet van andere professionals en specialisten noodzakelijk is en behoudt in dit proces en de verder samenwerking de regie.
 • Herstelt en verbetert contacten tussen bewoners en maatschappelijke organisaties, zodat de bewoner maatschappelijk beter ingebed is en zich maatschappelijk kan redden.
 • Registreert zorgvuldig, tijdig en volledig in het registratieprogramma Mens Centraal.

Specialistische taken

 • Treedt op als specialist op het gebied van jeugd en/of op het gebied van omgaan met multiproblem situaties.
 • Houdt specialistische kennis in het team op peil.

Functie-eisen

 • Een relevante opleiding op minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Registratie SKJ
 • Een specialisatie op het gebied van jeugd en/ of op het gebied van omgaan met multiproblem situaties en in staat dit vakgebied te onderhouden
 • In staat tot kennisdeling/overdracht aan andere teamleden en kunnen leren van andere teamleden
 • Kennis van de overige specialisaties en ondersteuningsmogelijkheden en deze betrekken bij de uitvoering indien nodig
 • Praktijkervaring met (praktische) ondersteuning en hulpverlening/coaching aan kwetsbare huishoudens met meestal meervoudige problematiek
 • Ervaring met het werken met bewoners met verschillende sociaal-culturele achtergronden (intercultureel)
 • Kennis van en een netwerk hebben in de sociale kaart van Leeuwarden
 • Ervaring met coachen en werken vanuit eigen kracht
 • Analytisch vermogen
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit
 • Ondernemende instelling
 • Kunnen werken vanuit kansen en mogelijkheden
 • Wil zich verbinden aan een wijk en/of vindplaats van een doelgroep

Sollicitatieprocedure
De motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk op 15 november 2019 per mail t.a.v. Yvon Schepers: personeelszaken@amaryllisleeuwarden.nl.

De gesprekken vinden plaats in week 48

Beloning
We hanteren de cao sociaal werk. De functie is gewaardeerd op schaal 9.

De aanstelling is eerst voor één jaar, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheid tot verlenging.

Voor meer informatie over Amaryllis en de werkwijze van de wijk teams kijkt u op: https://amaryllisleeuwarden.nl/wijkteams/

Over Amaryllis – Samen doen wat nodig is

Stichting Amaryllis is een krachtenbundeling tussen de voormalige organisaties stichting Wellzo en coöperatie Amaryllis. Stichting Amaryllis is werkzaam in de eerste lijn van het sociaal domein in Leeuwarden. Op wijk- en dorpsniveau wordt gebruik gemaakt van de expertise en de netwerken van de professionals en vrijwilligers van stichting Amaryllis. Onze sociale wijkteams hebben een dekkende spreiding over de hele gemeente Leeuwarden en zijn gevestigd op toegankelijke en zichtbare locaties in de wijken en dorpen. De jongerenwerkers zijn actief op scholen, op straat en op andere plaatsen in de gemeente. Samen met het team vrijwilligerswerk organiseren en stimuleren zij de samenwerking in de wijk en signaleren problemen waardoor er preventief kan worden gehandeld en de leefbaarheid van de wijk wordt bevorderd. Onderdeel van het vrijwilligerswerk vormt het team Mantelzorg. Dit team  versterkt de rol van de mantelzorger en biedt hen daar waar nodig ondersteuning.

Sociaal werkers hanteren het leidende principe van de gemeente Leeuwarden, ‘één huishouden, één plan, één sociaal werker’ en maken een integraal maatwerkplan. In het maatwerkplan wordt het hele huishouden (= gezin) meegenomen, inclusief context en sociaal netwerk. Doel van de ondersteuning door de sociaal werker is de eigen kracht van de bewoner te versterken met behulp van het eigen netwerk. Het plan is duurzaam en geeft een specifiek antwoord op de situatie van het unieke huishouden. We bieden maatwerk!

Indien in het maatwerkplan toegang wenselijk is tot individuele maatwerkvoorzieningen (Wmo, jeugd, schuldhulp, participatie),adviseren sociaal werkers de gemeente over de toekenning daarvan. Door daarvoor alternatieven te overwegen wordt er minder vaak doorverwezen naar specialistische aanbieders en er vindt ‘afschaling’ plaats.

De aanpak ‘Inclusieve stad’ geeft hier een extra impuls aan. Er worden nieuwe oplossingen gevonden over deelgebieden in wetgeving heen. Hierdoor wordt er efficiënter en tegen lagere kosten gewerkt. Daarmee dragen wij bij aan het terugbrengen van de tekorten bij Wmo, jeugd, werk en participatie.

Doelgroep
Amaryllis is er voor alle bewoners van de gemeente Leeuwarden die op enig moment in hun leven tegen vraagstukken aanlopen waar ze zelfstandig niet uitkomen. We onderscheiden de volgende doelgroepen:

 • Mensen die op meerdere momenten in hun leven een vraag om ondersteuning hebben. De vraag is niet permanent, maar keert na verloop van tijd wel terug.
 • Mensen die weliswaar zelfstandig wonen maar permanent ondersteuning nodig hebben. 

 • Mensen die bijdragen aan collectieve arrangementen en de sociale cohesie in de wijk stimuleren.

Algemeen

Amaryllis bestaat uit 6 wijkteams, 2 dorpenteams, een team vrijwilligerswerk en mantelzorg en een team jongerenwerk. Daarnaast is er een kleine, flexibele staf. Binnen de organisatie zijn de teams leidend.  


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: personeelszaken@amaryllisleeuwarden.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 15-11-2019 binnen zijn.

Solliciteer