Terug naar vacatures

Strategisch adviseur water

Provincie Fryslân

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 10-09-2021

Sluitingsdatum : 26-09-2021

Strategisch adviseur water

Waarom

Fryslân is dé waterprovincie bij uitstek. Water is talrijk aanwezig. Bijna de helft van het oppervlak van de provincie bestaat uit water. Onder de oppervlakte ligt zoet grondwater en daar maken we op vele manieren gebruik van; onder andere als drinkwater. Op basis van onze provinciale rol en verantwoordelijkheden zijn we vanuit diverse invalshoeken betrokken bij het thema water: waterveiligheid en wateroverlast, drinkwater, natuur, waterkwaliteit, water en ondergrond, en diverse gebruiksfuncties. De provincie richt zich op de toekomst; we anticiperen tijdig op toenemende zeespiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling. Dat is een forse opgave. In het nieuwe Regionaal Waterprogramma wordt het waterbeleid van de provincie nader uitgewerkt.

Meer informatie over het waterbeleid van de provincie Fryslân vind je op https://www.fryslan.frl/water

Wat

Fryslân staat voor grote uitdagingen op het gebied van water en klimaat. Een meer robuust watersysteem kan de gevolgen van klimaatverandering veel beter opvangen. Verder zetten we in op schoon oppervlakte- en grondwater (de bron voor ons drinkwater).

Je hebt een spilfunctie binnen het thema ‘voldoende water’ (waterkwantiteit). Je werkt coördinerend, inhoudelijk en bestuurlijk (adviserend) aan de strategische beleidsvorming op het gebied van voldoende water. Binnen dit thema werken we onder meer aan beleid voor duurzaam peilbeheer, aan water vasthouden, wateroverlast, droogtebestrijding, verzilting, retentie, grondwaterbeleid en -monitoring en de uitvoering van de drinkwaterstrategie. Naast  je eigen aandachtsgebieden en projecten, bewaak je de samenhang, pak je (in overleg met je opgavemanager) overkoepelende zaken op (rondom de financiële jaarcyclus bijvoorbeeld). Je adviseert de verantwoordelijk portefeuillehouder van GS over politiek-bestuurlijke kwesties en brengt dit bestuurlijk ook verder. Dit doe je in overleg met de Opgavemanager. Je werkt nauw samen met andere collega’s die zich bezig houden met waterbeleid, maar ook met collega’s van natuur, landbouw, veenweide en energie, vanwege de brede integrale thematiek en belangen die spelen rondom water. Op veel onderwerpen werken we samen met het Wetterskip Fryslân.

Je levert input voor het strategisch beleid en bijbehorende uitvoering ten behoeve van het Regionaal Waterprogramma. Dit (wettelijk verplichte) programma vormt een uitwerking van onze provinciale Omgevingsvisie. Het maken en ontwikkelen van dit regionale beleid vormt tevens een visie voor de langere termijn (6 jaar). Het Regionaal Waterprogramma dient ook als uitvoeringsprogramma en komt tot stand met inbreng van integrale thema’s zoals landbouw en natuur. Deze integrale thema’s kunnen ook tegengestelde belangen hebben, waarbij er van jou verwacht wordt daar strategisch mee om te gaan.

Je bent verantwoordelijk voor het vervolg en de inbedding van de strategische grondwaterstudie. Deze studie is een samenwerking tussen de provincie, Wetterskip Fryslân en Vitens en is gericht op het heden, verleden en toekomst van het Friese grondwatersysteem. Daarbij zijn onder meer veranderingen in grondwaterstanden en grondwaterstromen en de verzilting van het grondwater onderzocht.

Wie

Je hebt aantoonbare ervaring (minimaal 5 jaar) binnen het waterbeleid, WO werk- en denkniveau (met bij voorkeur hydrologische achtergrond) en hebt een integrale blik richting de doelen van ons waterbeleid en het bestuursakkoord. Als strategisch beleidsmedewerker ben je inhoudelijk en analytisch sterk. Je kunt goed samenwerken en bent in staat om gemakkelijk verbinding te maken met collega’s uit andere werkvelden en onze partners binnen en buiten de provincie. Verder beschik je over strategisch inzicht, politiek/bestuurlijke sensitiviteit, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. Je schrijfvaardigheid is uitstekend en daarnaast kun je goed presenteren. Dit doe je intern, maar ook extern. 

Urenindicatie

32 - 36 uur

Schaalindicatie

12

Startdatum

1 oktober 2021

Einddatum

1 oktober 2022 (jaarcontract met intentie tot vast)

Meer informatie/ interesse
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer S. van der Zwaag, opgavemanager Water, telefoonnummer: 058-2928484. Voor procedure vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Kools, HR adviseur, telefoonnummer: 06-46994293.

Uiterste reactiedatum: 26-09-2021 Solliciteren kan via deze link

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moaie wen- wurk- en leefomjouwing. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuerWy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe. 

 

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage. 


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Sieuwerd van der Zwaag opgavemanager water
058 292 8484

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Ellen Kools Hr adviseur
0646994293


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer