WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 22 december (vanaf 12.00 uur) tot 2 januari. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 2 januari weer in behandeling genomen.

Deelnemers overzicht

Tresoar

Wat dogge wy?

Tresoar is in erfguod ynstelling mei romte foar moeting en it dielen fan kennis, fysyk likegoed as digitaal.

Wa binne wy?

Wy binne in entûsjaste en tige besiele groep minsken dy’t him dwaande hâldt mei it:

  • bieden fan duorsume tagong ta oerheids-, wittenskiplike en kulturele (erfguod) ynformaasje fan en oer Fryslân en Fryske literatuer (kolleksje Fryslân)
  • (ynter) aktyf presintearjen fan ferhalen yn de foarm fan lêzingen, publikaasjes, tentoanstellingen
  • befoarderjen fan de Fryske literatuer
  • bieden fan fasiliteiten oan de akademyske en hegeskoalle mienskip en ynstituten

By Tresoar wurkje sa’n 60 meiwurkers en mear as 100 frijwilligers.

Mear witte?

Sjoch ús webside www.tresoar.frl

Nederlandse tekst

Wat doen wij?

Tresoar is een erfgoedinstelling met ruimte voor ontmoeting en kennisdeling, zowel fysiek als digitaal.

Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste en zeer betrokken groep mensen die zich bezig houdt met:

  • het bieden van duurzame toegang tot overheids-, wetenschappelijke en culturele (erfgoed) informatie van en over Fryslân en Friese literatuur (kolleksje Fryslân)’
  • het (inter) actief presenteren van verhalen in de vorm van lezingen, publicaties, tentoonstellingen
  • het bevorderen van de Friese literatuur
  • het bieden van faciliteiten aan academische en hogeschool gemeenschap en instituten

Bij Tresoar werken zo’n 60 medewerkers en ruim 100 vrijwilligers.

Meer weten?

Zie onze website www.tresoar.frl